Tämä sivus­to on tarkoi­tettu kouvola­laisille nuorille ideoi­den, palaut­teiden ja aloit­teiden anta­miseksi. Kaik­kiin jätet­tyihin ide­oihin, palaut­teisiin ja aloit­teisiin vasta­taan Kouvolan nuoriso­palveluiden toimesta.